Saturday Morning Shabbat Services

Blessings before and after Torah Reading

Blessing after Haftarah

V’ahavata p. 112

Ein Keloheinu p. 182

Aleinu p. 183

Adon Olam p. 187

Ahavat Olam p. 29

Barukh Sheamar p. 83

Psalm 150 p. 100

El Adon p. 108

Vayomer p. 113

Ashrei p. 151

 Avot/G’vurot p. 115a or p. 156a

L’dor v’ dor p. 116 or p. 157

Yismehu V’malachutecha p. 159

Sim Shalom p. 120